Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

8700 3760 390
7982 4e86 390

brooklynhawaii:

Endless summer with @hauu X

Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream
9996 2605 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viavitek vitek
6051 4161 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakatkad katkad
0380 3654 390
Reposted fromscorpix scorpix viaboHATEr boHATEr

March 21 2017

6552 7324
6534 2a0b
6513 6c22
6495 d337

Materia w niewłaściwym miejscu jest brudem. Ludzie stają się brudni przez nadmiar cywilizacji. Kiedy tylko dotykamy natury, stajemy się czyści.

Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Najszybciej sparzysz się na kobiecie zimnej.
— A. Majewski, "AFORYZMY, czyli za przeproszeniem Magnum in Parvo"
Zawsze robię plany na przyszłość i zawsze zaskakuje mnie teraźniejszość
— "11 minut", Paulo Coelho
1143 66ae 390
1142 3dc3 390
1141 2108 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl