Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

5048 c56e 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaover-land over-land
2940 b948 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapuremindx puremindx
Reposted frombluuu bluuu vianiskowo niskowo
8410 22a4 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianiskowo niskowo
0856 2349 390
Reposted frombzdura bzdura viadouble double
Nadzieja jest rośliną trudną do wyplenienia. Można nie wiem ile odrąbać gałęzi i zniszczyć, a zawsze będzie wypuszczać nowe pędy.
— z życia wzięte
Reposted fromdouble double
5516 0f80 390
Reposted fromdouble double
bo moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadouble double
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viadouble double
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viadouble double
0265 1d70 390
neckwarmer
Reposted fromPsaiko Psaiko viadouble double

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viadouble double
Zdałam sobie sprawę, że ludzie, którzy najwięcej się śmieją, w głębi serca cierpią najbardziej.  Bo uśmiech i radość to nie tylko najlepsze lekarstwo, ale i najlepsze przebranie.
— ...
Reposted fromdouble double
0508 6acd 390
Reposted fromdouble double
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viadouble double
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viadouble double
7119 2c8e 390
Fb/Kobieto jebnij sobie dziarę
Reposted fromdouble double
0855 5292 390
Sława jak magnes,
z jednej strony odpycha przyjaciół,
z drugiej przyciąga wrogów
— "AFORYZMY, czyli za przeproszeniem MAGNUM IN PARVO" A. Majewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl