Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

3722 3485 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaLazhward Lazhward
3954 866a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasanders sanders

"Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje."

— Stay Fly
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viasanders sanders
1264 b04b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Lesser & Greater: 1911
Reposted fromjackal jackal
0026 0cc7 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamaciekp maciekp
Reposted fromshakeme shakeme viapuremindx puremindx
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viapuremindx puremindx
5350 942f 390
Reposted fromverronique verronique viapuremindx puremindx
4800 3a0f 390

August 12 2019

9785 d7a2 390
9784 0ae3 390
9783 0ecc 390
9782 f6fe 390
9781 5f8e 390
9780 3432 390
9779 5c99 390
9778 7a52 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl