Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

8747 5786
8745 74ff 390
8744 6a8b 390

June 19 2017

Kochaliśmy się z Fredziem ongiś w jednej paniej.
Raz ja przyszedłem później - zastałem go na niej.
I tylko ta różnica była między nami,
Że on poruszał dupą, a ja ramionami.
— Mały zbereźnik, "Różnica"

June 12 2017

6678 f0fd 390
6677 b0de 390
6675 84e4 390
6660 ffcf 390
6659 6795 390

June 06 2017

9962 f66d 390
9935 4340 390
9892 fceb 390
9857 857e 390
9806 1cf1 390
9766 88f2 390
8669 9943 390
Reposted fromNajada Najada viaHoHo HoHo
8670 40c5 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaHoHo HoHo

May 30 2017

Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.
— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć"
6639 b90d 390
6595 52f8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl