Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

6284 c0d6 390
6280 a926 390
6277 e544 390
6276 8aa5 390
6274 f756 390
6270 c7c1 390

May 15 2017

1658 5c95 390
1650 8cfc 390
1649 9e89 390
1647 c0c0 390
1642 f671 390
5019 b66f 390
Reposted fromx70b1 x70b1 viakerio kerio
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
5956 ea6a 390

souhailbog:

Moon Cloud & Stars By Atmospherics | More

1557 0df8 390
1547 7621 390
1545 f7dc 390
Reposted byhereyes hereyes
Że wciąż dla kapucyna po wychodkach siedział,
Żałowała go kurwa; on jej odpowiedział:
"Hipokrytko - więc czemu rodakowi nie dasz
Dupy, którą dla obcych masz tylko na sprzedaż;
Że nie stała waluta, to cię niepokoi?
Czemu śledzisz jak dolar, nie jak kutas stoi?
— Mały zbereźnik, "O hipokrytce"

May 14 2017

6180 5caf 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahereyes hereyes
2946 054f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl