Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewne, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia.

— znalezione

October 09 2017

7265 f8fb 390
7264 6415 390
7261 7405 390

October 04 2017

4982 9263 390

September 27 2017

3291 74fa 390
3290 81f8 390
3288 4b07 390
3287 bceb 390
3285 8ddf 390
3284 2b23 390
3282 49c4 390

September 19 2017

2924 a60b 390
2922 b33c 390
2921 ee59 390
2919 6916 390

September 04 2017

3648 be10 390
2370 0787 390
2360 83eb 390
2349 2da0 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl