Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

6612 6c07 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianiskowo niskowo

November 20 2019

1866 f47e 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viahereyes hereyes
9747 bfe7 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viahereyes hereyes
2116 cfba 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viaover-land over-land
6690 8ee1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaover-land over-land
0893 7f7d 390
Reposted fromasteryzm asteryzm viaLazhward Lazhward
7067 d24f 390
6154 c812 390
Reposted fromsoftboi softboi viaLazhward Lazhward
8269 8c07 390
Reposted frombun bun viapuremindx puremindx
4325 b013 390
Reposted fromeffic effic viaczeresnia czeresnia
0728 0ba5 390
0727 c994 390
0723 8c9b 390
0720 6c61 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl